Privacyverklaring

Tuinmagie neemt de beveiliging van jouw privacy en persoonsgegevens serieus.

Contactgegevens:

Tuinmagie Singelstraat 72
6828 JZ Arnhem
team@tuinmagie.com
www.tuinmagie.com

Tuinmagie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wim Paul van der Ploeg is de Functionaris Gegevensbescherming van Tuinmagie, hij is te bereiken via team@tuinmagie.com

Persoonsgegevens die ik verwerk

Tuinmagie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerkMijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via team@tuinmagie.com, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Tuinmagie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Tuinmagie neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tuinmagie) tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Tuinmagie bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Tuinmagie jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Tuinmagie jouw persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Tuinmagie kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

Dienstverleners: Tuinmagie deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Tuinmagie correct en efficiënt te kunnen uitvoeren.
Voor mijn nieuwsbrieflezers is dit Active Campaign.

De hosting van websites is ondergebracht bij Strato.
Dropbox wordt gebruikt voor het opslaan van gegevens in de Cloud.

Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit Tuinmagie een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal Tuinmagie de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving. Als ik controle krijg van de belastingdienst, zal de inspecteur jouw gegevens kunnen inzien op mijn computer.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Tuinmagie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je

internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tuinmagie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar team@Tuinmagie.com.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Tuinmagie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact via team@tuinmagie.com. Tuinmagie heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: